Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LECH GARMAŻERIA STAROPOLSKA

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Lech Garmażeria Staropolska sp. z o.o. sp. k.;
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.lechbialystok.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Lech Garmażeria Staropolska sp. z o.o. sp. k. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.lechbialystok.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: sklep.lechbialystok.pl, prowadzony jest przez Lech Garmażeria Staropolska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ulicy Leśnej 4, Osiedle Ignatki, 16-001 Kleosin wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000652069, NIP: 966 210 81 90, REGON: 366062049.
   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. przeglądarka internetowa Chrome w wersji 32 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
    2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Lech Garmażeria Staropolska sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.lechbialystok.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.lechbialystok.pl, dokonać wyboru towaru oraz jego gramatury z oferty sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. numeru zamówienia,
    2. przedmiotu zamówienia,
    3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    4. wybranej metody płatności,
    5. wybranego sposobu dostawy.
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lech Garmażeria Staropolska sp. z o.o. sp. k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Lech Garmażeria Staropolska - Złożyłeś zamówienie nr", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Dostawa

   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Białegostoku i okolic (najdalej dowozimy do takich miejscowości jak: Choroszcz, Sienkiewicze, Krupniki, Porosły, Barszczewo, Klepacze, Turczyn, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Koplany, Ignatki, Księżyno, Kleosin, Śródlesie, Olmonty, Izabelin, Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Margilewska, Halickie, Kuriany, Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki, Grabówka, Sowlany, Karakule, Ogrodniczki, Nowodworce, Wasilków, Jurowce, Sochonie, Sielachowskie, Osowicze, Fasty, Dobrzyniewo Fabryczne, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże, Nowe Aleksandrowo) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem firmowym sklepu Lech Garmażeria Staropolska sp. z o.o. sp. k. Koszty dostawy sprawdzić można tutaj: koszty dostawy. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Uzależniony jest od wybranego asortymentu. Dostępność każdego towaru podana jest na karcie produktu.
   4. Sklep realizuje dostawy w dni robocze w godzinach 1000 - 1200 i 1400 - 1700.
   5. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W sytuacji kiedy Klient zauważy brak lub uszkodzenie zamawianego produktu ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz może sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. O zaistniałej sytuacji należy poinformować także sklep internetowy sklep.lechbialystok.pl telefonicznie lub mailowo. Dane do kontaktu znajdują się tutaj:kontakt
  6. Ceny i metody płatności

   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego: 59 1600 1462 1839 9456 0000 0001 (BNP Paribas Bank Polska S.A.),
    2. płatnością za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych IAI Pay (szybki przelew internetowy),
    3. płatnością mobilną BLIK
    4. płatnością kartą płatniczą
    5. płatnością przy odbiorze zamówienia.
  7. Prawo do odstąpienia od umowy

   1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować obsługę naszego sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dane do kontaktu: Lech Garmażeria Staropolska ul. Gajowa 59A, 15-794 Białystok, telefon: 85 65 34 901, adres mailowy: sklep@lech.bialystok.pl
   3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
    – Adresat:
    Lech Garmażeria Staropolska sp. z o.o. sp. k.
    ul. Gajowa 59A,
    15-794 Białystok,
    tel: 85 65 34 901
    e-mail: sklep@lech.bialystok.pl
    – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
    – Data odbioru zamówienia
    – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
    – Adres konsumenta(-ów)
    – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do produktów, które ze względu na swój charakter ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia.
   6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  8. Skutki odstąpienia od umowy

   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
   2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   3. Proszę odesłać lub przekazać nam produkty do sklepu firmowego Lech Garmażeria Staropolska, ul. Gajowa 59A, 15-794 Białystok, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Wyłączenia prawa od odstąpienia od umowy znajdują się w punkcie Prawo odstąpienia od umowy podpunkt 5 i 6.
   4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Ze względu na niektóre cechy towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
  9. Reklamacje dotyczące Towarów

   1. Lech Garmażeria Staropolska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
   2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@lech.bialystok.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
   2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep firmowy Lech Garmażeria Staropolska, ul. Gajowa 59A, 15-794 Białystok, mailowo pod adresem sklep@lech.bialystok.pl.
   3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

   1. Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.
   2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez mediatorów Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji stosownie do regulaminu tego Centrum obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
   3. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla powoda.
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Zaufane Opinie IdoSell
4.66 / 5.00 70 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-01-22
Pyszne. Polecam.
2021-12-29
Dostawa w terminie.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel